Privacy Policy

Kouvelt Dental Service v.o.f., gevestigd aan Papland 19Q 4206 CK Gorinchem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.kouveltdentalservice.nl Papland 19Q 4206 CK Gorinchem 0183-615429

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Kouvelt Dental Service v.o.f. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

*Voor- en achternaam c.q. praktijknaam c.q. bedrijfsnaam

*Adresgegevens

*Telefoonnummer

*E-mailadres

*Locatiegegevens

*Bankrekeningnummer

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Kouvelt Dental Service v.o.f. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

*Afhandeling betaling

- Grondslag: Overeenkomst: de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is.

*Telefonisch of email contact

-Grondslag: Overeenkomst: de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is.

*Informeren over wijzigingen van diensten en producten

-Grondslag: Overeenkomst: de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is.

*Afleveren van goederen en diensten

-Grondslag: Overeenkomst: de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is.

*Om te voldoen aan wettelijke verplichting, zoals de Belastingweg

-Grondslag: Wettelijke verplichting: de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust.

 

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Kouvelt Dental Service v.o.f. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Kouvelt Dental Service v.o.f.) tussen zit. Kouvelt Dental Service v.o.f. gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

*Visma computer software; Mamut boekhoudprogramma, wordt gebruikt voor relatiebeheer en facturatie. Hierin worden de persoonsgegevens, zoals eerder benoemd, in opgeslagen.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Bewaartermijn: Vanaf het moment van een geplaatste bestelling of levering van diensten en zolang dit nodig is om de juiste diensten te leveren en bestellingen af te handelen en/of zolang dit wettelijk is vereist. Wij zijn bijvoorbeeld wettelijk verplicht gegevens zoals kopieën van facturen gedurende zeven jaar te bewaren.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Kouvelt Dental Service v.o.f. deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Kouvelt Dental Service v.o.f. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Kouvelt Dental Service v.o.f. gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kouvelt Dental Service v.o.f. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected] Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Kouvelt Dental Service v.o.f. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Kouvelt Dental Service v.o.f. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via [email protected]